26 Μαρ 2010

Προσφυγή της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας κατά της κατασκευής γκαράζ
στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς

ΠΡΟΣ
Την Επιτροπή του Άρθρου 151
Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Κύπρου 38 Λαμία

Λαμία, 19.3.2010

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η - Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η


Των:
1. Αναγνωστόπουλου Γεωργίου
2. Στασινού Παναγιώτη
3. Κόκκινου Αγγελικής
4. Κόκκινου Νικολάου
5. Φαϊτά Αντώνη
6. Γρίβα Έφης
7. Γρίβα Δήμητρας
8. Αλεξίου Αντώνη
9. Κουβέλη Κωνσταντίνου
10. Δαβανέλλου Νίκου
11. Κούτσικου Γιάννη
12. Παπασταμούλη Ειρήνης
13. Καλλέργη Γεωργίας
14. Σουλόπουλου Ηρωδίωνα
15. Σταμέλλου ΣτέφανουΚατά
της υπ’ αριθμ 2/5/25.1.2010 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου ΛαμίαςΜε την παρούσα οι ως άνω αναγραφόμενοι, μέλη της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας, προσφεύγουμε ενώπιον σας κατά της υπ’ αριθμ 5 απόφασης(κατά πλειοψηφία) του 2ου πρακτικού της 25/1/2010 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων με θέμα “Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αξιοποίηση ακινήτου Δημοτικής Αγοράς Δήμου Λαμιέων»”, η οποία προβλέπει την κατασκευή ενός υπόγειου 4όροφου γκαράζ έως διακοσίων (200) θέσεων στάθμευσης, ενός ισόγειου κτιρίου από την οδό Αγίου Νικολάου 1600 τμ για στέγαση καταστημάτων και ενός ισόγειου κτιρίου από την οδό Όθωνος (πρώτος όροφος από την Αγίου Νικολάου) 235 τμ ως πολυχώρου (κυλικείο, πολιτιστικό κέντρο κλπ).

Η απόφαση αφορά την ανάθεση του έργου με το σύστημα: Μελέτη κατασκευής με ολική αυτοχρηματοδότηση (οικονομικότερη προσφορά) και με αντάλλαγμα έναντι αυτών τη λειτουργία και εκμετάλλευση του υπογείου γκαράζ και των ισόγειων καταστημάτων(εκτός του ισογείου καταστήματος της Όθωνος) για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) χρόνων, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία σας επισυνάπτουμε.

Η προσφυγή μας κατατίθεται εμπροθέσμως, στο μέτρο που επίσημα λίαν προσφάτως, ήτοι την 15.3.2010 λάβαμε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης, και με προφανές έννομο συμφέρον, λόγω της ιδιότητας μας ως κατοίκων και δημοτών του Δήμου Λαμιέων. Ζητούμε δε την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης προκειμένου να αποφευχθεί η κατασκευή του επίδικου έργου στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς της πόλης μας, έργο το οποίο συνεπάγεται την απώλεια μέρους της ταυτότητας και της ιστορίας της πόλης, την επιδείνωση των όρων διαβίωσής μας καθώς και την αυξημένη κίνηση οχημάτων, η οποία προκαλείται κατά την προσπέλαση και την χρήση του υπογείου χώρου στάθμευσης, αναιρεί ή, πάντως, μειώνει ουσιωδώς την βασική πολεοδομική λειτουργία του χώρου ως χώρου “πρασίνου” μη δομούμενου, ο οποίος χώρος συνιστά έναν από τους ελάχιστους με δυνατότητα αστικού πρασίνου της πόλης μας και πάντως τον μοναδικό στο κέντρο της.

Από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, εξάλλου, θα επέλθει αλλοίωση του κοινόχρηστου χαρακτήρα της έκτασης αλλά και ηχητική και ατμοσφαιρική ρύπανση. Η ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης επιδιώκεται, επίσης, προκειμένου να μην υποβληθούμε στην μακροχρόνια ταλαιπωρία κατασκευής του επίδικου έργου, κατά την οποία ένας από τους βασικούς κοινόχρηστους χώρους της πόλης θα μετατραπεί σε τεράστιο εργοτάξιο, το οποίο ακολούθως θα αντικατασταθεί από χιλιάδες τόνους μπετόν, επιβαρύνοντας οικιστικά το ήδη επιβαρυμένο κέντρο της πόλης, στο οποίο πλέον θα προσέρχονται άπαντες προκειμένου να σταθμεύσουν τα οχήματά τους επιδεινώνοντας τους όρους διαβίωσης μας.
Θεωρούμε ότι η αναφερόμενη απόφαση δεν είναι νόμιμη για τους παρακάτω λόγους:

1. Σύμφωνα με τον Νόμο 3316 (ΦΕΚ Α’ 42/22.2.2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», “για την εφαρμογή της διαδικασίας δημοπράτησης έργου με προεπιλογή και του συστήματος υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη κατασκευή, σύμφωνα με την περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων”.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 α και β του άρθρου 32 του Ν.3164/2003 (ΦΕΚ 176Α/03) «Μητρώα Μελετητών και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», που συμπληρώθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του Ν. 2831/02 (όπως το άρθρο αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 10 του Ν.3044/02 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων»), με διάταξη, που αναφέρεται στην αρμοδιότητα καθορισμού υπογείων χώρων στάθμευσης κλπ κάτω από κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 7 του ΥΠΕΧΩΔΕ ΑΠ4828/26.1.2004 (την οποία σας επισυνάπτουμε), “ο ανωτέρω καθορισμός μέχρι την ισχύ του Ν.3164/2003 εγκρινόταν με Π. Διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2052/92 «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους ….. κλπ», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 2947/2001, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν κατά τα λοιπά, δηλαδή πλην του θέματος της αρμοδιότητας.

Το πλαίσιο που θεσμοθετήθηκε με τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με το ΠΔ 312/1994 «Προσδιορισμός του τρόπου χορήγησης των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών, συμπεριλαμβανομένης και της οικοδομικής άδειας, για την κατασκευή των έργων της παραγράφου 1 άρθρου 8 του Ν.2052/92 ….κλπ» (ΦΕΚ 165 Α΄) είναι διάφορο από αυτό της τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων κατά το ΝΔ 17.7.1923 και περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικές όχι μόνο με τον καθορισμό των χώρων (χωροθέτηση), αλλά και με την αδειοδότηση και τον τρόπο κατασκευής των υπόγειων έργων.

Τέλος σημειώνουμε ότι για τον καθορισμό των παραπάνω υπογείων χώρων στάθμευσης λαμβάνονται υπόψη συγχρόνως και οι διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 455/1996 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων …… κλπ» (ΦΕΚ 169Α’/1976), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 326/1991, (ΦΕΚ 117Α/1991) που αφορούν στη χωροθέτηση όλων των σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης”.

3. Σύμφωνα επίσης με την ανωτέρω ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 του ΥΠΕΧΩΔΕ ΑΠ4828/26.1.2004, ο καθορισμός των υπογείων χώρων στάθμευσης επιτρέπεται μετά από την εκτίμηση των κυκλοφοριακών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών και επιπτώσεων. Μεταξύ άλλων πρέπει ειδικότερα να εξεταστούν και να εκτιμηθούν:
- Η σκοπιμότητα δημιουργίας του προτεινόμενου υπόγειου χώρου στάθμευσης ανάλογα με τα προβλήματα που θα επιλύσει και τις σχετικές ανάγκες της περιοχής που καλείται να καλύψει.
- Οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις στην περιοχή από τη λειτουργία του σταθμού στην προτεινόμενη θέση.
- Οι επιπτώσεις από τη τοποθέτηση των προσβάσεων του σταθμού στις υπέργειες λειτουργίες του χώρου, αλλά και στην άμεση περιοχή σε συνδυασμό και με τη διασφάλιση της πορείας των πεζών κλπ.
- Ο τρόπος αποκατάστασης της τυχόν φύτευσης που θα καταστραφεί (κατά την κατασκευή του έργου) και της διατήρησης του ισοζυγίου του πρασίνου στην περιοχή, ιδιαίτερα του υψηλού

Οι σχετικές εκτιμήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας προς το Συμβούλιο ΧΟΠ και θα τεκμηριώνονται με τα στοιχεία του φακέλου, όπως σχετικές μελέτες (κυκλοφοριακών επιπτώσεων καθώς και περιβαλλοντικών επιπτώσεων), εγκρίσεις (κυκλοφοριακής σύνδεσης του σταθμού με το οδικό δίκτυο της περιοχής, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού), γνωμοδοτήσεις κλπ. Επίσης συνεκτιμώνται οι προτάσεις τυχόν κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης (εφόσον υπάρχει).

Επισημαίνουμε επίσης τα εξής:
1. Δεν περιλαμβάνεται στο Φάκελο του Έργου ολοκληρωμένη Αρχιτεκτονική Μελέτη παρά Αρχιτεκτονική Προμελέτη της κατασκευής. Η Δημοτική Αγορά Λαμίας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και οποιαδήποτε κατασκευή θα πρέπει να συνάδει με μια αρχιτεκτονική προσέγγιση, η οποία να σέβεται και να συνυπολογίζει την αισθητική του αστικού χώρου και την ιστορία της περιοχής. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν λαμβάνει αυτά υπόψη της και δεν συνοδεύεται με απόφαση της αρμόδιας Νομαρχιακής Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)

2. Δεν περιλαμβάνεται στο Φάκελο του Έργου Ολοκληρωμένη Γεωλογική Μελέτη παρά μια Γεωτεχνική Έρευνα του 1995, σε μια περιοχή μάλιστα που όλοι ξέρουν ότι περνούσε ρέμα και ότι σε παρακείμενη πολυκατοικία με ανάλογο υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων λειτουργεί μόνιμη αντλία άντλησης νερού.

3. Δεν υπάρχει εγκεκριμένη Μελέτη Βιωσιμότητας του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων, όπως απαιτείται.

4. Σύμφωνα με την απόφαση, στη συγκεκριμένη έκταση 1887 περίπου τ.μ. πρόκειται να κατασκευαστεί υπόγειο γκαράζ τεσσάρων (4) ορόφων περίπου διακοσίων (200) θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων. Η περιοχή έχει ήδη κυκλοφοριακή συμφόρηση και με δεδομένο ότι για κάθε θέση παρκινγκ αντιστοιχούν τουλάχιστον τέσσερα (4) αυτοκίνητα ημερησίως σύμφωνα με τις διεθνείς παραδοχές, η ήδη επιβαρυμένη περιοχή θα δεχθεί μέχρι οκτακόσια (800) επιπλέον αυτοκίνητα ημερησίως. Στο φάκελο του Έργου δεν περιλαμβάνεται Επικαιροποιημένη Κυκλοφοριακή Μελέτη, (παρά τεχνική έκθεση Κυκλοφοριακής Μελέτης μιας σελίδας), η οποία μελέτη να αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση και το σημερινό κυκλοφοριακό φορτίο και να προβλέπει την αυριανή κατάσταση μαζί με τους τρόπους εισόδου και εξόδου των αυτοκινήτων (από ποια οδό, προς ποια κατεύθυνση και με ποια ροή κλπ) αλλά και την πρόσθετη κυκλοφοριακή επιβάρυνση που θα επιφέρει η λειτουργία του νέου πολυκαταστήματος (MALL) εμβαδού 1600 τμ.

5. Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λαμίας η έκταση του οικοπέδου της Δημοτικής Αγοράς ήταν χαρακτηρισμένη ως “περιοχή πρασίνου”. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν λαμβάνει υπόψη και δεν εφαρμόζει την αρχή της διατήρησης του “ισοζυγίου του πρασίνου” και δεν συνοδεύεται με εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων, όπως απαιτείται σε τέτοια μεγάλα έργα πολλαπλών επιβαρύνσεων(Ν 1650/86), παρά από μια τυπικού χαρακτήρα Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

6. Η απόφαση τέλος του Δημοτικού Συμβουλίου χαρακτηρίζεται από ασάφεια:
α. ως προς τον αριθμό των θέσεων στάθμευσης (αναφέρει «χωρητικότητας 200 περίπου θέσεων» ενώ στο φάκελο αναφέρονται αλλού 178 και αλλού 176 θέσεις)
β. ως προς το εμβαδόν του ισογείου κτίσματος από την οδό Όθωνος («εμβαδού 250-300 μ2» ενώ στο φάκελο αναφέρεται 235 τμ)
γ. ως προς τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία αναφέρεται ότι η αρχική διάρκεια θα είναι τριάντα (30) έτη, ενώ στους όρους δημοπράτησης αφήνει περιθώρια επέκτασής της. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Η αρχική διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του δήμου Λαμιέων και του αναδόχου θα είναι το πολύ 30 έτη. Ανανέωση, τροποποίηση ή το πολύ επέκταση της σύμβασης κατά τη διάρκεια ισχύος της είναι δυνατή με γραπτή κοινή συμφωνία των δύο μερών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία».

7. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημοπράτησης (13.447.000 ευρώ) είναι πολύ μεγάλος δεδομένου ότι ανάλογα έργα σε άλλες ελληνικές πόλεις έχουν προϋπολογιστεί κάτω από το μισό αυτού του ποσού (Για παράδειγμα στην Πάτρα: πλατεία Ομόνοιας, 280 θέσεων στάθμευσης, μέση ημερήσια τιμολόγηση της τάξεως των 300 οχημάτων ημερησίως και κόστος κατασκευής στα 6,7 εκατ. Ευρώ, Τριών Συμμάχων 280 θέσεων, κόστους κατασκευής 6,7 εκατ. ευρώ και που θεωρείται βιώσιμο με βάση τις 300 τιμολογήσεις ημερησίως, μπροστά από το γήπεδο της Παναχαϊκής 180 θέσεων, προϋπολογισμού 5,3 εκατ. ευρώ το οποίο κρίνεται επίσης βιώσιμο με 170 τιμολογήσεις την ημέρα. Επίσης στα Γιάννενα, πλατεία Χατζή 220 θέσεων με κόστος επένδυσης περίπου 3,5 εκατομμυρίων €, πλατεία Ευκαρπίδη στην Κατερίνη, υπόγειο γκαράζ 500 θέσεων 7,1 εκ ευρώ κλπ κλπ). Δεδομένου δε ότι το κόστος ανά θέση στάθμευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, το κόστος κατασκευής του γκαράζ μόνο στο υπόγειο τμήμα του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 εκ ευρώ.

Επίσης ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου δεν λαμβάνει υπόψη του την επιδότηση της κατασκευής των θέσεων υπόγειας στάθμευσης αυτοκινήτων, η οποία αναφέρεται στην πρόχειρη μελέτη βιωσιμότητας και που προβλέπεται να λάβει ο επενδυτής(1.625.000 ευρώ).

Τέλος πουθενά δεν αναφέρει ότι τελικά το περίφημο 3% επί των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων, το οποίο προβλέπεται να εισπράττει ο Δήμος, δεν υπερβαίνει τελικά τις 20.000 ευρώ ετησίως! σύμφωνα με την πρόχειρη μελέτη βιωσιμότητας (677.700χ3%=20.331 ευρώ). Ούτε δηλαδή το ήμισυ της αποζημίωσης των εργαζομένων που θα επιφορτιστούν με τον τριμηνιαίο έλεγχο και την ετήσια παρακολούθηση της καλής εφαρμογής της σύμβασης.

Θεωρούμε με λίγα λόγια ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υπερασπίζεται τα οικονομικά μας συμφέροντα, τα συμφέροντα των δημοτών, απεναντίας εκ προοιμίου τα υπονομεύει.

8. Με δεδομένο ότι μετά την τριακονταετία θα παραδοθεί ένα άκρως απαξιωμένο σύστημα με τις αναπόφευκτες φθορές του μηχανολογικού εξοπλισμού, το κόστος λειτουργίας του οποίου θα είναι απαγορευτικό και πιθανόν ασύμφορο, θεωρούμε ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε ό,τι αφορά στη διάρκεια της σύμβασης των τριάντα (30) χρόνων είναι εντελώς απαράδεκτη για τα συμφέροντα του δήμου

9. Με τη «Σύμβαση της Γρανάδας για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης» (την οποία σας επισυνάπτουμε), προστατεύονται:
- τα αρχιτεκτονικά σύνολα, ομοιογενή σύνολα αστικών ή αγροτικών κατασκευών, σημαντικών λόγω του ιστορικού, αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού, επιστημονικού, κοινωνικού ή τεχνικού τους ενδιαφέροντος, συναφή μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν ενότητες, που να μπορούν να οριοθετηθούν τοπογραφικά
- Οι τόποι: σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης, εν μέρει κτισμένα, τα οποία αποτελούν εκτάσεις τόσο χαρακτηριστικές και ομοιογενείς, ώστε να μπορούν να οριοθετηθούν τοπογραφικά και τα οποία είναι σημαντικά λόγω ιστορικού, αρχαιολογικού, καλλιτεχνικού, επιστημονικού, κοινωνικού και τεχνικού τους ενδιαφέροντος.

Ως δημότες έχουμε το έννομο συμφέρον και το δικαίωμα να υπερασπίσουμε και να προστατέψουμε την ταυτότητα και την ιστορία της πόλης στην οποία ζούμε και την οποία, με το γκρέμισμα και της Δημοτικής Αγοράς, παραδίδουμε τελικά χωρίς ιστορία στους επόμενους. Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου ακυρώνει τυπικά και ουσιαστικά το πνεύμα της Σύμβασης της Γρανάδας, η οποία έχει υιοθετηθεί και ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο [κύρωση και δημοσίευσή της έγινε το 1992 (ΦΕΚ 13/04/1992)]

Ως πολίτες έχουμε το καθήκον να υπερασπίσουμε την ποιότητα ζωής τη δική μας και των παιδιών μας, αλλά και το δικαίωμα και την υποχρέωση να υπερασπίσουμε τα οικονομικά του δήμου και τα δικά μας, ως δημοτών, από λαθεμένες αποφάσεις.


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. η Απόφαση του ΔΣ Λαμιέων
2. η Εγκύκλιος 7
3. ο Ν 3316/2005
4. Η Σύμβαση της Γρανάδας

Οι προσφεύγοντες διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

20 Μαρ 2010

Μήπως είμαστε ρατσιστές; απάνθρωποι; υποκριτές;
τι από όλα αυτά;

Εικόνες τριτοκοσμικές στον Ξηριά
Η άλλη πλευρά της Λαμίας.
Έλληνες πολίτες, δημότες της Λαμίας, ξεχασμένοι

Λαμία, 20.3.2010

Μια τηλεφωνική καταγγελία ότι το νερό του Ξηριά είναι κατάμαυρο, Σάββατο μεσημέρι, μας έφερε στη Γέφυρα, στη διασταύρωση της Ξηριώτισσας. Το νερό ήταν πράγματι κατάμαυρο. Από κοντά δεν είχε μυρωδιά. Τηλεφωνήσαμε στο 100 και ήρθε το περιπολικό της αστυνομίας για να καταγράψει το γεγονός.

Προσπαθώντας να εντοπίσουμε την πηγή της ρύπανσης φτάσαμε μέχρι τον Καταυλισμό των τσιγγάνων. Πιο ψηλά το νερό ερχόταν μόνο θολό. Από κει και κάτω φαίνεται ήταν το πρόβλημα. Μετά από μια ώρα σταμάτησε να κατεβάζει μαυρίλα. Το συμπέρασμα είναι ότι κάποιος εγκληματίας άδειασε βυτίο ή βυτία με βοθρολύματα μεσημεριάτικα στο ύψος του Καταυλισμού των τσιγγάνων. Αν είναι έτσι, σημαίνει ότι αυτό γίνεται τακτικά και όχι μόνο σ’ αυτό το σημείο, αλλά σε όλο το μήκος του Ξηριά και της Γερμανικής Τάφρου. Θα μου πείτε ανακάλυψα τον τροχό… Ναι, ένα χρόνο μετά την κρίση του Μαλιακού ανακαλύπτουμε τον τροχό. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε το αυτονόητο για τις υπηρεσίες και τις ευθύνες τους.

Την εικόνα βέβαια συμπλήρωσε η κατάσταση που αντικρίσαμε στον Καταυλισμό των τσιγγάνων. Εικόνα που μου θύμισε τα ποτάμια της Κατμαντού στο Νεπάλ. Αριστερά και δεξιά της κοίτης του χειμάρρου παντού σκουπίδια και παιδιά να παίζουν ανάμεσα στα ποντίκια! Δεκάδες ποντίκια να φεύγουν μέσα από τα πόδια μας κυριολεκτικά.

Δεν μπορώ να πω ότι ήταν έκπληξη. Όμως δεν περίμενα να δω τόσα ποντίκια ανάμεσα στα παιδιά. Δεν περίμενα να δω τέτοια εγκατάλειψη από μέρους της πολιτείας, της νομαρχίας, του δήμου. Εδώ όλα δοκιμάζονται. Και η ανθρωπιά, και η υποκρισία, και η ευθύνη, το ψέμα και η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αδυσώπητη. Το "τα παιδιά και τα ποντίκια" θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ντοκιμαντέρ για το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των αθίγγανων. Ελπίζω να μας παρακολουθούν…

Δείτε τις φωτογραφίες και βάλτε τον εαυτό σας στο κάδρο. Μήπως είμαστε ρατσιστές; Συζητώντας με τα παιδιά για την εικόνα που αντικρίσαμε πήραμε απαντήσεις: “Δεν υπάρχει κράτος, κανείς δεν μας προσέχει, ας μας δώσουν σπίτια να μείνουμε, τα ποντίκια είναι ίσα με τις γάτες, δώστε μας κανένα ευρώ να πάρουμε να φάμε, αυτά να τα πείτε στο δήμαρχο” και άλλα τέτοια.

Η κρίση, για την οποία μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, μια φορά ακόμα λέμε ότι είναι κρίση αξιών. Η ζωή, ναι, συνεχίζεται. Με τις έντονες αντιθέσεις της και κυρίως με την κρίση αλλά και την υποκρισία, τα μεγάλα λόγια και την απανθρωπιά Αναρωτιέμαι τί αξία έχει γι’ αυτά τα παιδιά το εθνικό χρέος, για τα παιδιά που παίζουν κυνηγώντας τα ποντίκια στην κοίτη του Ξηριά της Λαμίας. Εμένα όμως θα μου μείνει σαν εικόνα το χαμόγελο του κοριτσιού του Ξηριά με το χρυσό δόντι και τα όμορφα μπλε μάτια...

Στέφανος Σταμέλλος

διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

Μας άρεσε, και το αναδημοσιεύουμε από το Lamianews.blogspot.com

"Στης κρίσης τον καιρό, γκαραζόπαιζα κι' εγώ".

Ανοιχτή επιστολή στο Δήμαρχο

19.3.10

του "άγνωστου" Λαμιώτη

Κύριε Δήμαρχε,
Άκου κι αυτή τη φωνή, μήπως ξυπνήσει μέσα σου το φιλότιμο. Αν διαβάζω καλά, πάλι μας την έκανες δίνοντας κι αυτό το φιλέτο στον εργολάβο. Πού θα φτιάξεις πράσινο, δεν μας είπες. Ή μήπως δεν έχει ανάγκη από πράσινο η πόλη; Μιλάς για πλατεία με πράσινο από την Όθωνος. Καλό μου ακούγεται αλλά αυτά είναι για το πόπολο. Δεν μας κοροϊδεύεις όλους. Ας πούμε ότι θα βάλεις 20 πόντους χώμα για γκαζόν και 10 τσιμεντένιες γλάστρες γύρω-γύρω κι αυτά πάνω από το "φούρνο μικροκυμάτων".
Ολοκλήρωσες; Έφτιαξες πράσινο;

Λένε παραπάνω όμως Δήμαρχε ότι θα εισπράττεις το 3% στο τζίρο. Τα υπολόγισες καλά πόσα είναι; Αν πράγματι είναι 20.000 ευρώ το χρόνο δεν φτάνει ούτε τον έλεγχο της σύμβασης να κάνεις και τους υπαλλήλους να πληρώσεις. Και αξίζει να στερήσεις από την πόλη τη μοναδική περιοχή που θα μπορεί να αποκτήσει υψηλό πράσινο, για 20.000 το χρόνο;
Κάτσε καλά δήμαρχε [...]

Αλλά πες ότι είσαι εσύ Δήμαρχος μετά από τριάντα πέντε χρόνια, που θα "παραδώσει" η εταιρεία το γκαράζ στο Δήμο. Τι θα παραλάβεις; Τι θα λειτουργεί τότε και με ποιο κόστος; Εκτός και αν δεν ελπίζεις να είσαι και το 2045 Δήμαρχος. Και δεν σε νοιάζει…

Έλεγες με έμφαση ότι θα έχει άποψη το Δημοτικό Συμβούλιο για την τιμή που θα βάζει/εισπράττει από τους πελάτες η εταιρεία. Γιατί δεν τόλμησες να το βάλεις αυτό στους όρους δημοπράτησης; Τότε γιατί κοροϊδεύεις τους δημότες;

Αφού έχεις την πρόθεση να κάνεις Χώρους Στάθμευσης, γιατί δεν τους κάνεις στο Γήπεδο, στο Τσαλτάκη, στην Περιφερειακή του Αγίου Λουκά, στο Παγκράτι, στην Αθηνών, στην Παπαποστόλου, στην Έκθεση. Και αφού θέλεις να γίνεις και επιχειρηματίας, θα σου πρότεινα να αγοράσεις ένα οικόπεδο στα όρια του ιστορικού κέντρου και βάλε εκεί τον εργολάβο. Αγόρασε το οικόπεδο πίσω από το Θέατρο, Ηλέκτρας και Ομήρου. Άσε σε μας την Δημοτική Αγορά μήπως και μπορέσουν οι επόμενοι δήμαρχοι να κάνουν κάτι καλό για την πόλη.
Δεν είναι κρίμα;

Εφόσον θέλει ο εργολάβος να τα κονομήσει, γιατί δεν αγοράζει ο ίδιος και το οικόπεδο και να ενσωματώσει το κόστος του οικοπέδου στην κατασκευή του γκαράζ; Νομίζεις ότι αυτό τους δυσκολεύει; Και αφού τελικά σου μπήκε να χαλάσεις τη Δημοτική Αγορά, πούλα το το ρημάδι για οικόπεδο και αγόρασε ένα άλλο να το κάνεις πράσινο για την πόλη. Τι σε εμποδίζει να το κάνεις αυτό; Έτσι κι αλλιώς το πούλησες χωρίς αντίτιμο. Ή μήπως νομίζεις ότι με την παραχώρηση για 30 χρόνια δεν είναι σαν να το πουλάς;

Κύριε Εργολάβε,
Έχεις βγάλει αρκετά και μην κλαίγεσαι. Εδώ όμως έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται "να φας", μη χαραμίζεις τα λεφτά σου. Όχι μόνο γιατί δεν θα σε αφήσουν κάποιοι και θα σου κάνουν τη "ζωή πατίνι"(πες αλεύρι… Το ΣτΕ σε γυρεύει), αλλά και γιατί δεν ξέρεις τι θα βρεις. Ξέρεις στα πόσα μέτρα θα βρεις το νερό; Για ρώτα το συνάδελφό σου στην Όθωνος δίπλα, να σου πει. Αλλά ρώτα και την αρχαιολογία να σου πει πού περνάει το Τείχος της Λαμίας...
Νομίζεις ότι με τα απρόβλεπτα την καθάρισες τη δουλειά; Θα σου γίνουν τα υπόγεια νερά "Ατλαντικός" κι εσύ "Τιτανικός"... πφπφπφπφ, μακριά από μας σε τέτοια περίοδο κρίσης

Λαμιώτη,
Αρκετά τους ανέχτηκες. Θέλουμε καλύτερη τη Λαμία, τη Λαμία που αγαπάμε. Αρκετά η αδιαφορία μας για το αύριο των παιδιών μας. Βάλε καλά στο μυαλό σου κάποια πράγματα και δούλεψέ τα.
Κυκλοφοριακό, πεζόδρομοι, περιφερειακοί δρόμοι, περιφερειακά πάρκιγκ, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, πράσινο, ελεύθεροι χώροι, ανάσα, νερό, αέρας αλλά και τσιμέντο, άσφαλτος, κουτιά, εμπόριο, κέρδη, κονόμα.

Αν λέμε ναι στους πολιτικάντηδες, που σκέφτονται τις επόμενες εκλογές, τις επόμενες γενιές ποιος θα τις σκεφτεί;


διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

19 Μαρ 2010

Δημοτική Αγορά: Μύθοι και πραγματικότητα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
http://www.pepla.gr info@pepla.gr
-----------------

Δημοτική Αγορά: Μύθοι και πραγματικότητα

Λαμία, Μάρτιος 2010

Η κατασκευή του γκαράζ στη Δημοτική Αγορά της Λαμίας άνοιξε μια συζήτηση η οποία δυστυχώς έπρεπε να γίνει από καιρό. Θα βοηθούσε σίγουρα να αποφευχθεί το λάθος της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως και τώρα δεν είναι αργά και πιστεύουμε ότι υπάρχουν περιθώρια να ακυρωθεί αυτή η επιλογή. Εδώ, μερικές πλευρές αυτής της συζήτησης.

Στα κέντρα πολλών πόλεων στον κόσμο δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα και λαμβάνονται μέτρα σχεδόν απαγόρευσης ή περιορισμού της κυκλοφορίας τους. Μέτρα, που ουσιαστικά ακυρώνουν και την αναγκαιότητα των υπογείων χώρων στάθμευσης. Επιλέγεται ως προτιμότερο και σημαντικότερο η λειτουργία πνευμόνων πρασίνου και οξυγόνου με υψηλή βλάστηση παρά η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης, τα “εμφιαλωτήρια” δηλαδή ρύπων των αυτοκινήτων. Μιλάμε έτσι για μια στροφή σε πλατείες και χώρους με έναν άλλο κοινωνικό και οικολογικό ρόλο. Τα αυτοκίνητα σχεδιάζεται να κινούνται περιφερειακά σε περιφερειακούς δρόμους και παρκινγκ αναβαθμίζοντας το ρόλο των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και του ποδηλάτου, που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των ανθρώπων στο κέντρο με τρόπο ήπιο.

Αυτό γίνεται στο εξωτερικό και σε αρκετές πόλεις της χώρας μας. Στη Λαμία είναι κοινά αποδεκτό πως κάθε ελεύθερος χώρος του κέντρου, εκτός από τους ελάχιστους πεζόδρομους, έχει καταληφθεί από τα αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα υπάρχουν παντού, κυκλοφορούν παντού και σταθμεύουν παντού ακόμα και εκεί που απαγορεύεται. Οδηγούμαστε στη σκέψη ότι η αύξηση των αυτοκινήτων είναι τόσο μεγάλη, που πολύ σύντομα θα κινούνται με ταχύτητα μικρότερη και από αυτή των πεζών. Σήμερα, στις ώρες αιχμής, κατά μέσο όρο κινούνται με ταχύτητα μικρότερη του ποδηλάτου, ο δε πεζός είναι μόνιμα σε δεύτερη μοίρα.

Αυτή η συσσώρευση αυτοκινήτων στο κέντρο έφερε ως δήθεν αναγκαία την πρόταση της κατασκευής των υπόγειων χώρων στάθμευσης, τα γκαράζ. Ξέρουμε ότι τα υπόγεια γκαράζ εξυπηρετούν και ενθαρρύνουν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και ακυρώνουν φυσικά την όποια μελλοντική πρόθεση για την απομάκρυνση τους από το κέντρο. Ας δούμε όμως συγκεκριμένα και πρακτικά τι θα μας προσφέρει το υπόγειο γκαράζ διακοσίων (200) θέσεων στάθμευσης στη Δημοτική Αγορά:

Αν ένας οδηγός αυτοκινήτου γνωρίζει ότι έχει έστω και 50% πιθανότητες να παρκάρει σ’ αυτό το γκαράζ, τι εμποδίζει άλλα 399 πχ αυτοκίνητα να κατέβουν στο κέντρο, με την ίδια ελπίδα; Από αυτά θεωρητικά τα 200 θα μπουν στο υπόγειο γκαράζ. Τα άλλα 200 θα γυρνούν γύρω - γύρω παρκάροντας όπου βρουν, αν βρουν, πολλαπλασιάζοντας έτσι την κίνηση αυτοκινήτων στην περιοχή.

Το υπόγειο γκαράζ θα λειτουργήσει μετά από 3 - 4 χρόνια. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι 200 θέσεις λύνουν το πρόβλημα, αυτό θα συνέβαινε αν το γκαράζ γινόταν σήμερα. Μετά από 3 - 4 χρόνια και με δεδομένο ότι συνεχίζεται με γεωμετρική πρόοδο η αύξηση των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην πόλη, οι 200 θέσεις θα αποτελούν πια ένα μικρό ποσοστό των αναγκών για στάθμευση. Μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του, θα έχει διογκωθεί τόσο το πρόβλημα της στάθμευσης που το συγκεκριμένο υπόγειο γκαράζ θα λειτουργεί μόνο ως εμπορική επιχείρηση και που δεν θα προσφέρει καμία ουσιαστική υπηρεσία.

Η κατασκευή του ισογείου κτιρίου των 1600 τμ θα δημιουργήσει ένα καινούργιο εμπορικό κέντρο, το οποίο, εκτός που θα λειτουργήσει σε βάρος της υπόλοιπης ήδη ταλαιπωρημένης αγοράς, αναγκαστικά θα φέρει και άλλα αυτοκίνητα και θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία.

Τέλος το επιχείρημα ότι ο Δήμος θα έχει έσοδα γιατί ο ανάδοχος θα καταβάλει στο Δήμο το 3% επί των ακαθαρίστων εσόδων ετησίως, είναι μια “φούσκα”. Σύμφωνα με την πρόχειρη μελέτη βιωσιμότητας του έργου, το ποσό αυτό είναι της τάξης των 20.000 ευρώ ετησίως (677.700χ3%=20.331 ευρώ). Ουσιαστικά δεν καλύπτει ούτε το μισό των αποδοχών των υπαλλήλων που προβλέπεται να κάνουν τον έλεγχο ανά τρίμηνο και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή της σύμβασης και τα υπόλοιπα γραφειοκρατικά.

Ξετυλίγοντας το κουβάρι της Δημοτικής Αγοράς και της φερόμενης αξιοποίησης του χώρου, γινόμαστε όλο και πιο σίγουροι για την σωστή μας απόφαση, να πούμε δηλαδή όχι στην κατασκευή αυτού του έργου. Ελπίζουμε να προλάβουμε.


Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

10 Μαρ 2010

Αγαπημένη μου καρέκλα
(οι υπεύθυνοι - ανεύθυνοι αυτού του τόπου)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
http://www.pepla.gr info@pepla.gr
-----------------

Μάρτιος 2010

Σε όλα τα θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας γίνεται λόγος για την ευθύνη των “συναρμόδιων φορέων” σε σχέση με τα προβλήματα που κάθε φορά προκύπτουν.

Πολιτική ζωή και ευθύνη είναι έννοιες αλληλένδετες.
Το θέμα της ευθύνης παίζει αποφασιστικό ρόλο στο δημοκρατικό πολίτευμα. Ξεκινά από την απαίτηση των πολιτών στην αρχαία δημοκρατική πολιτεία να αποδώσουν τα “εύθυνα” αυτοί που κυβερνούν, να λογοδοτήσουν δηλαδή για τις πράξεις τους, και φτάνει μέχρι σήμερα ως έννοια που ταυτίζεται με την υποχρέωση του ανθρώπου ηθική και νομική, να δίνει λόγο για το αποτέλεσμα των αποφάσεων και ενεργειών του.

Από εδώ ξεκινά και το πρόβλημα της σύγχρονης πολιτικής ζωής που έχει εμπλακεί και ταλαιπωρηθεί από το πλέγμα των αλληλοσυγκρουόμενων αρμοδιοτήτων των διαφόρων υπευθύνων, οι οποίοι είναι διευθυντές, προϊστάμενοι, σύμβουλοι. δήμαρχοι και κάθε λογής ιστάμενοι (ανώτεροι), αλλά όταν ατυχώς διαπιστώνεται μια παράτυπη ενέργεια και γίνεται γνωστή στα ΜΜΕ, αποποιούνται οποιωνδήποτε ευθυνών τους και αναλώνονται σε μεταξύ τους αλληλοκατηγορίες.

Η ευθύνη τότε γίνεται μπαλάκι που πετιέται από τον ένα υπεύθυνο στον άλλον προκειμένου ο υψηλόβαθμος αιρετός ή μη, να κατοχυρώσει το κύρος του ή να αποδείξει πως έπεσε θύμα παραπληροφόρησης ή καλόβουλης μεν με κακό όμως αποτέλεσμα ενέργειας. Αυτό φυσικά απέχει αρκετά από την αλήθεια και απλά αποδεικνύει την ανυπαρξία οργάνωσης και προγραμματισμού, τα ελλιπή μέτρα, τις μισές δουλειές, το βόλεμα και την διαπλοκή. Αποδεικνύει την ανευθυνότητα αυτών που μας κυβερνούν και που θέλουν να έχουν την τύχη του τόπου στα χέρια τους.

Γιατί η αποδοχή της ευθύνης απαιτεί εντιμότητα, θάρρος και αυτοκριτική. Προϋποθέτει έντονη εσωτερική ζωή, σκέψη, κρίση, νόηση, βούληση και προπάντων ηθική συνείδηση ενώ θα πρέπει να κατανοείται βαθιά το εφήμερο της εξουσίας και η αναγκαιότητα να παραχθεί έργο. Αρετές που είναι απαραίτητο να διαθέτει οποιοσδήποτε ασχολείται με τα κοινά και επιδιώκει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία Αρχή.

Στο βαθμό που αυτά σήμερα απουσιάζουν δεν μιλάμε για δημοκρατία αλλά για λαϊκισμό όπου ο κάθε αρμόδιος καταλαμβάνει μία καρέκλα και δεν αισθάνεται να απορρέει καμία ευθύνη από αυτή. Θέλει να κάνει χρήση μόνο των δικαιωμάτων που του παρέχει η θέση του και αδιαφορεί για τις υποχρεώσεις του. Αυτός δίνει με το παράδειγμα του τα “φώτα” στους άλλους που είναι παρακάτω στην ιεραρχία ή στους πολίτες να κάνουν τα ίδια: να είναι αργόμισθοι, να “τα παίρνουν” εφόσον δεν γίνονται αντιληπτοί, να γίνουν καταχραστές.

Οι νόμοι ούτως η αλλιώς υπάρχουν για να παρερμηνεύονται και να καταπατούνται. Κι από την άλλη υπάρχουμε εμείς, οι απλοί πολίτες που παραπλανηθήκαμε, εξαπατηθήκαμε γιατί βλέπουμε αυτούς που πιστέψαμε ότι ήταν έντιμοι άνθρωποι, αυτούς πού μας έπεισαν ότι θα επιδιώξουν το συμφέρον μας (που είναι πάντα υπεύθυνοι στις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα αλλά ανεύθυνοι στα λάθη), να δικτυώνονται και να απλώνονται, και να ελίσσονται, και να ξεφεύγουν, και να μην λογοδοτούν, και ακόμη χειρότερα να ζητούν ανερυθρίαστα και χωρίς αιδώ να μας ξαναεξουσιάσουν, εξαγγέλλοντας και προτείνοντας λύσεις σαν να είναι άλλος ο υπαίτιος των προβλημάτων που οι ίδιοι δημιούργησαν.

Δεν θέλουμε άλλο αυτό το λαϊκισμό.
Θέλουμε υπεύθυνους ανθρώπους που να κάνουν σωστές και προγραμματισμένες ενέργειες. Θέλουμε ηθικούς ανθρώπους με δημοκρατική συνείδηση που να ενδιαφέρονται για τον λαό και όχι για την προσωπική τους ευδοκίμηση ή την κομματική τους ανέλιξη ή επιβράβευση.

Η πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας μας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αγάπη του πολιτικού για την καρέκλα, για την εξουσία, χωρίς καμία συναίσθηση του χρέους του προς την κοινωνία αλλά και καμία ανάληψη έστω και παραμικρής ευθύνης για όσα λάθη οδήγησαν σε κατάρρευση την Ελλάδα.

Αλλά δυστυχώς και η τοπική Αυτοδιοίκηση αναπαράγει αυτό το μοντέλο και μας προσφέρει πολλά παραδείγματα. Το θέμα της ρύπανσης του Μαλιακού, η κυλιόμενη σκάλα της οδού Αγίου Νικολάου, η πρόσφατη παράνομη αμμοληψία στον ποταμό Βελά είναι μόνο κάποια γεγονότα που έπληξαν οικονομικά και περιβαλλοντικά την περιοχή μας και επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Ήρθε η ώρα εμείς οι πολίτες, οι απογοητευμένοι και κουρασμένοι από υποσχέσεις, ανεκπλήρωτα οράματα και παχιά λόγια να πάρουμε ενεργά μέρος και να διαμορφώσουμε το μέλλον αυτού του τόπου. Ας δώσουμε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, άφθαρτους με όνειρα και στόχους να προσφέρουν και να διαμορφώσουν μια άλλη-εναλλακτική λύση στον τρόπο που η εξουσία διαχειρίζεται το μέλλον των παιδιών μας.

Εμείς τα μέλη της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας πιστεύουμε πως δεν είναι ακόμη αργά.

Μπορούμε μαζί να αλλάξουμε τον τόπο μας

Έφη Γρίβα
Μέλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας

διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

8 Μαρ 2010

Γκρεμίστε!!

του Πάνου Σκουρολιάκου

Στην άγρια ομοιομορφία που η «πρόοδος» επιβάλει, οι πόλεις προσπαθούν να διασώσουν εκείνα τα στοιχεία που τις κάνει «ιδιαίτερες». Που τις κάνει να ξεχωρίζουν και να θυμίζουν κάτι από το παρελθόν τους. Που να αποτυπώνει την πορεία τους στον χρόνο.

Όταν χτίστηκαν κάποτε οι πρώτες πολυκατοικίες στην Αθήνα, φαντάζομαι πως οι κάτοικοι της πόλης θα προτιμούσαν τις μικρότερες νεοκλασικές οικοδομές. Τώρα όλοι ευχόμαστε να διατηρηθούν αυτές οι όμορφες πολυκατοικίες με την πατίνα του χρόνου και το καλό γούστο, και να μην αντικατασταθούν από τα ατσάλινα εκτρώματα που η σύγχρονη αγορά των κατασκευαστών και επιχειρηματιών έχουν ανάγκη [...]

Ταξιδεύουμε σε πολλές πόλεις, εντός και εκτός συνόρων. Σε πολλές απ’ αυτές, υπήρχε η ευαισθησία να διασωθούν γωνιές που αποτυπώνεται η ιστορία τους, παρέχοντας ταυτόχρονα και ανάσα ζωής, τόπο συνεύρεσης και ζωντανό κύτταρο δημιουργίας, με πολιτιστικές δράσεις, και άλλες θετικές ενέργειες που κάνουν τη ζωή των κατοίκων τους πιο όμορφη.

Ποιος δεν θαυμάζει το κομμάτι της παλιάς πόλης της Ξάνθης με τις περίφημες γιορτές της. Ή ακόμα τα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, τα Ταμπάκικα στα Τρίκαλα, και το Γκάζι της Αθήνας;

Στη Λαμία η παρούσα Δημοτική Αρχή αποφάσισε το γκρέμισμα της Δημοτικής Αγοράς της πόλης. Οι κάτοικοι της Λαμίας ξέρουν καλύτερα από εμένα τι σημαίνει για την πόλη αυτός ο ταπεινός πνεύμονας ανάσας ανάμεσα στα τσιμεντένια κτίρια. Φαντάζονται, είμαι σίγουρος πως θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε έναν χώρο όπου θα μπορούν να βρίσκονται για να διασκεδάσουν, να απολαύσουν ένα πολιτιστικό γεγονός, να υπάρχουν επί τέλους σε συνθήκες και μεγέθη ανθρώπινα.

Όχι. Αντ’ αυτού, η Δημοτική αρχή τους επιφυλάσσει τσιμέντα, γυαλιά και καρφιά, με το άλλοθι του πάρκινγκ! Γιατί πρέπει να φτάσεις μέχρι την Πλατεία Λαού να παρκάρεις. Γιατί η Λαμία φαίνεται πως είναι ένα απομακρυσμένο χωριουδάκι που καβάλα πας στην εκκλησιά, κι άνετα παρκάρεις και στην πλατέα, και στην εκκλησία και στο κοινοτικό κατάστημα μπροστά!

Δε μας εκπλήσσει η πολιτεία της παρούσης Δημοτικής Αρχής. Δεν είναι μοναδική η περίπτωση που παραλαμβάνει κάτι καλό, στην περίπτωσή μας κάτι που μπορεί να αναδείξει περαιτέρω, και το καταστρέφει, γιατί έτσι θέλει. Αισθάνεται το Άλφα και το Ωμέγα της πόλης που μια χαρά βολεύει τα πάντα, γιατί… έχει τον τρόπο της. Είναι πολλά εκείνα που γκρεμίζει. Ας μείνουμε όμως στο θέμα της Δημοτικής αγοράς.

Δεν πιστεύω πώς οι Λαμιείς αναθέτουν σε κάποιον να διευθετήσει τα του οίκου τους για να βλέπουν όλα όσα γίνονται αυτόν τον τελευταίο καιρό, σε πολλά πολλά επίπεδα.

Αγαπητοί φίλοι, η Δημοτική Αγορά της πόλης πρέπει να ΔΙΑΣΩΘΕΙ και να ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙ! Πολλοί είμαι σίγουρος θα αγωνισθούν γι΄ αυτό.

Και μην ξεχνάτε, οι αλαζόνες, είναι συνήθως δειλοί, που κρύβονται πίσω από πλατειά χαμόγελα...
διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...

2 Μαρ 2010

Γίνε μέλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
http://www.pepla.gr
info@pepla.gr

Γίνε μέλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας

Αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη,
Είναι γνωστό ότι από τις αρχές του Φεβρουαρίου λειτουργεί στην πόλη μας η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λαμίας. Μια αμεσο-δημοκρατική, πλουραλιστική κίνηση προβληματισμού, επικοινωνίας και τοπικής δράσης σε μια προσπάθεια για ουσιαστική τοπική αυτοδιοίκηση στον Δήμο Λαμιέων. Σ’ αυτήν συμμετέχουν πολίτες ανεξάρτητα από πολιτικές, ιδεολογικές και κομματικές αντιλήψεις ή κοινωνικά και επαγγελματικά συμφέροντα, που αγαπάνε τη Λαμία και που επιδιώκουν να συνδιαμορφώσουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης στοχεύοντας συνειδητά στη δημιουργική πολυφωνική σύνθεση απόψεων και ιδεών.

Σε ό,τι αφορά γενικότερα στην πόλη μας: Όλοι θέλουμε μια Λαμία και έναν Δήμο που να προσφέρει ασφαλή αξιοπρεπή διαβίωση και ποιότητα ζωής, να εξασφαλίζει τους ελεύθερους χώρους, μια πόλη φιλική με σεβασμό στον πεζό, το ποδήλατο και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, μια άλλη χωροταξία και μέσα μεταφοράς ποιοτικά και φθηνά. Θέλουμε μια Λαμία που να εξασφαλίσει στον καθημερινό πολίτη μια καλύτερη υγεία και μια στοιχειώδη ασφάλεια τροφίμων. Μια Λαμία με τα δημοτικά της διαμερίσματα που να μπορεί να εξασφαλίζει προστασία του περιβάλλοντος, ανάκαμψη της βιοποικιλότητας, σωστή διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων αλλά και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Όλα αυτά και πολλά ακόμα δεν θα προκύψουν με απαθείς τους πολίτες, χωρίς την παρουσία των ενεργών πολιτών.

Στα πλαίσια αυτά προσπαθούμε να συναντηθούμε με άλλους συμπολίτες μας και μέσα από διάλογο σε βάθος να δημιουργήσουμε και να στεριώσουμε ένα κοινό τρόπο σκέψης και παρέμβασης στα δημοτικά πράγματα, μέσα από την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών.

Αν σε ενδιαφέρει να συμβάλεις σ’ αυτή την προσπάθεια, αν αυτά που αναφέρουμε παραπάνω είναι και δικοί σου προβληματισμοί, να ξέρεις ότι μπορείς να συμμετέχεις και να γίνεις μέλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας, αφού φυσικά διαβάσεις και συμφωνήσεις με την Διακήρυξη Αρχών και τις Αρχές Λειτουργίας της Κίνησης.

Επικοινώνησε μαζί μας στα τηλέφωνα 6977261256, 6932837696, 6972021795 ή στείλε μας e-mail στο info@pepla.gr ή μπες στην ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας http://www.pepla.gr και στείλε αίτηση συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Σε κάθε περίπτωση να ξέρεις θέλουμε την άποψή σου και τις προτάσεις σου.

Φιλικά
Η γραμματεία

Γιάννακας Γιώργος
Κουτσούμπα – Τσιάντη Κωνσταντίνα
Σουλόπουλος Ρόδης
Στασινός Παναγιώτης
Φαιτάς Αντώνης διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ...