16 Απρ 2011

Ερώτηση για τις Παιδικές Χαρές της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών

Προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές
για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών

Με την 28492/18.5.2009 (ΦΕΚ 931 Β΄) υπουργική απόφαση, το υπουργείο εσωτερικών προχώρησε στον καθορισμό προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων. Την ευθύνη για την λειτουργία των παιδικών έχουν οι δήμοι οι οποίοι και υποχρεούνται να τις προσαρμόσουν στις νέες προδιαγραφές έως και την 31/12/2012. Στο άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης αναφέρει:

«1. Στην παιδική χαρά δεν [...]πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:
α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.
β) Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεχθεί, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ71 (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ.).
γ) Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176.
δ)Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177.

2. Εφαρμοζόμενα πρότυπα ασφαλείας
Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της παρούσης αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.

3. Πιστοποιητικά ελέγχου
Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από τους αναγνωρισμένους φορείς του άρθρου 11, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου.»

Παράλληλα και από τον Αύγουστο του 2009, ξεκίνησε και το πρόγραμμα του υπουργείου εσωτερικών «Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών» το οποίο χρηματοδοτούσε παρεμβάσεις σε παιδικές χαρές των δήμων. Το πρόγραμμα προέβλεπε για παρεμβάσεις σε υφιστάμενες ή διαμόρφωση νέων παιδικών χαρών χρηματοδότηση από το υπουργείο από 50.000,00 έως και 100.000,00 ευρώ ανάλογα με την έκταση της παιδικής χαράς αλλά και το αν είναι παρέμβαση σε υφιστάμενη παιδική χαρά η διαμόρφωση νέας.

Με βάση τα παραπάνω θα θέλαμε να μας απαντήσετε στα εξής:
- Πόσες παιδικές χαρές λειτουργούν στα όρια κάθε δημοτικής ενότητας του δήμου Λαμίας.
- Πόσες από τις παιδικές χαρές του δήμου μας καλύπτουν τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης;
- Ποιος είναι ο προγραμματισμός παρεμβάσεων στις παιδικές χαρές του δήμου μας, ώστε να καλύπτουν τις προϋποθέσεις που θέτει η υπουργική απόφαση έως τις 31/12/2012 καθώς αν δεν συμβεί αυτό από 1/1/2013 θα πρέπει να κλείσουν.
- Πώς προχώρησε το εν λόγω πρόγραμμα στους συνενούμενους δήμους του νέου δήμου Λαμίας. Ποια έργα προχώρησαν με βάση αυτό το πρόγραμμα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: